1. Home
 2. Згода користувача

ЗГОДА КОРИСТУВАЧА СИСТЕМИ «СT.DP.UA»

Хто збирає персональнi данi?

Вашi персональнi данi збирає та зберiгає ct.dp.ua.

Як збираються персональнi данi?

Персональнi данi збираються пiд час взаємодiї з iнтерфейсом ct.dp.ua, наприклад, через особистий кабiнет користувача, коли Ви самостiйно вносите данi, пiд час внесення iнформацiї лiкарем тощо. 

Якi персональнi данi збираються?

ct.dp.ua не збирає данi самостiйно, а зберiгає лише ту iнформацiю, яка була внесена у систему користувачами. Це, по-перше, загальнi данi про особу:

  • прiзвище, iм’я, по батьковi;
  • стать;
  • дата народження;
  • мiсце реєстрацiї
  • засоби зв’язку;
  • IP адрес;
 • iншi данi, що можуть знадобитися для надання Вам якiсних послуг.

По-друге, це чутливi данi, тобто такi, що стосуються стану Вашого здоров’я:

  • сам факт звернення до лiкаря;
 • вся медична iнформацiя, що мiстить не лише свiдчення про стан здоров’я, а й про iсторiю хвороби, запропонованi дослiдження i лiкувальнi заходи, прогноз можливого розвитку захворювання, наявнiсть ризику для життя i здоров’я.

Вашi персональнi данi збираються з метою надання якiсних та своєчасних послуг, забезпечення повноцiнного функцiонування ct.dp.ua. Це стосується не лише системи в цiлому, а i окремих сервiсiв, якi Ви можете обирати: запис до лiкаря.

Для пiдтвердження запису до лiкаря, уточнення або надання iнформацiї, ми можемо зв’язуватись з Вами, використовуючи тi засоби зв’язку, яку Ви надали.

Надаючи згоду на обробку персональних даних та приймаючи данi Умови обробки персональних даних, Ви також надаєте згоду отримувати iнформацiйнi повiдомлення вiд нас, тобто дзвiнки, СМС, e-mail тощо. Це необхiдно для для реєстрацiї, авторизацiї, пiдтвердження певних дiй у ct.dp.ua або отримання iнформацiї (в тому числi контекстної), яка може бути Вам потрiбною або цiкавою.

У випадку, якщо при змiнi мети обробки персональних даних така змiнена мета буде несумiсна з попередньою, перед продовженням обробки Ваших персональних даних ми обов’язково попередньо запитаємо Вас про надання нової згоди. Якщо ж вона сумiсна з попередньою метою, то така згода не потрiбна.

Де будуть зберiгатися персональнi данi?

Персональнi данi будуть включенi до Бази даних «ct.dp.ua» (далi — База персональних даних). Володiльцем (тобто особою, яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки) бази даних .

Як захищаються персональнi данi?

Нами приймаються всi можливi органiзацiйнi та технiчнi заходи з метою недопущення витоку iнформацiї — незаконного чи несанкцiонованого доступу будь-яких третiх осiб до неї.

Всi персональнi данi, внесенi в систему, шифруються або знеособлюються (тобто з них вилучаються вiдомостi, якi дають змогу прямо чи опосередковано iдентифiкувати особу) у випадках, коли таке знеособлення не призводить до неможливостi надавати користувачам послуги.

Персональнi данi з Бази персональних даних обробляються в ct.dp.ua автоматично, при цьому їх зберiгання здiйснюється у зашифрованому або знеособленому виглядi, що виключає можливiсть iдентифiкувати особу.

Нашi працiвники отримують доступ до ваших даних (будь-яких) лише у виняткових випадках, наприклад, якщо ви самi звернулись до адміністрації. 

Кому будуть передаватися персональнi данi?

Всi персональнi данi (як загальнi, так i чутливi), внесенi у ct.dp.ua, можуть передаватися виключно:

 •  фiзичним особам(лiкарям), що отримали лiцензiю на провадження дiяльностi з медичної практики (тобто мають лiцензiю вiд МОЗ) виключно для отримання Вами медичної допомоги або медичних послуг;

Чи використовуються cookie?

Для Вашої зручностi ct.dp.ua використовує cookie. Cookie — це невеликi текстовi файли, якi зберiгаються у Вашому пристрої пiд час вiдвiдування певних веб-сторiнок для полегшення користування сайтом. Цi данi, необхiднi для входу в систему та збору статистики. Користуватися ct.dp.ua можливо також без файлiв cookie. Їх можна вимкнути в будь-який момент у Вашому браузерi або налаштувати його так, щоб вiн повiдомляв про всi випадки, пов’язанi з вiдправкою файлiв цього типу.

Що вимагається вiд користувачiв?

Дiяльнiсть ct.dp.ua стосується однiєї з найбiльш серйозних сфер життя кожної людини — здоров’я. Внесення неправдивої або неточної iнформацiї у систему може мати серйознi наслiдки для користувачiв у майбутньому. Саме тому ми закликаємо Вас бути вiдповiдальними та негайно припинити використання ct.dp.ua, якщо Ви не готовi виконувати викладенi нижче умови:

  • користувач ct.dp.ua гарантує, що ним будуть вноситись в ct.dp.ua виключно правдивi та актуальнi данi;
  • у випадку внесення медичної iнформацiї про себе, користувач пiдтверджує її правдивiсть та розумiння можливих негативних i небезпечних наслiдкiв у разi внесення неправдивих вiдомостей;
  • вся iнформацiя, внесена у ct.dp.ua, буде пiдтримуватись користувачем у актуальному станi, тобто за потреби вiн будезмiнювати або видаляти застарiлу iнформацiю та вносити новi данi;
  • користувач негайно повiдомлятиме команду ct.dp.ua про втрату або змiну номеру телефону (як одного з засобiв автентифiкацiї в ct.dp.ua);
  • користувач пiдтверджує, що ним будуть вжитi всi можливi адекватнi заходи для збереження у таємницi паролiв для входу в ct.dp.ua (в тому числi одноразових та слiв-паролiв). До таких заходiв вiдносяться: нерозголошення паролiв третiм особам, вхiд у ct.dp.ua за допомогою безпечних пристроїв тощо;
  • користувач пiдтверджує розумiння того, що вiн несе повну вiдповiдальнiсть за дiї, якi вчиняються в ct.dp.ua з використанням обраних ним засобiв автентифiкацiї (в тому числi паролiв, одноразових паролiв та слiв-паролiв).
 • у випадку припинення використання ct.dp.ua або небажання пiдтримувати iнформацiю про себе в актуальному станi, користувач негайно подає заяву про видалення персональних даних шляхом звернення до нашого call-центра, вiдправки листа на нашу електронну пошту або подачi заяви у паперовому виглядi в нашому офiсi чи звичайним листом.

Якi є права у користувачiв?

Як суб’єкт персональних даних Ви надiленi цiлим комплексом прав згiдно Закону України «Про захист персональних даних», а саме:

  • знати про джерела збирання, мiсцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, мiсцезнаходження або мiсце проживання (перебування) власника чи розпорядника персональних даних або дати вiдповiдне доручення щодо отримання цiєї iнформацiї уповноваженим ним особам, крiм випадкiв, встановлених законом;
  • отримувати iнформацiю про умови надання доступу до персональних даних, зокрема iнформацiю про третiх осiб, яким передаються Вашi персональнi данi;
  • на доступ до своїх персональних даних;
  • отримувати не пiзнiш як за тридцять календарних днiв з дня надходження запиту, крiм випадкiв, передбачених законом, вiдповiдь про те, чи обробляються Вашi персональнi данi, а також отримувати змiст таких персональних даних;
  • пред’являти вмотивовану вимогу щодо змiни або знищення своїх персональних даних будь-яким власником та розпорядником персональних даних, якщо цi данi обробляються незаконно чи є недостовiрними;
  • на захист своїх персональних даних вiд незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист вiд надання вiдомостей, що є недостовiрними чи ганьблять честь, гiднiсть та дiлову репутацiю фiзичної особи;
  • застосовувати засоби правового захисту в разi порушення законодавства про захист персональних даних;
  • вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних пiд час надання згоди;
  • знати механiзм автоматичної обробки персональних даних;
 • на захист вiд автоматизованого рiшення, яке має для нього правовi наслiдки.

Прикiнцевi положення

Якщо Ви реєструєтесь в ct.dp.ua вiд iменi та в iнтересах третiх осiб, то, приймаючи данi Умови, Ви пiдтверджуєте, що маєте достатнiй обсяг повноважень для вчинення таких дiй, в тому числi щодо надання вiд iменi таких осiб згоди на обробку персональних даних як їх представник (батько, мати, опiкун чи iнша особа, належним чином уповноважена на представництво).

Змiни та доповнення до цих Умов обробки персональних даних вносяться шляхом оформлення їх нової редакцiї в електроннiй формi, яка оприлюднюються у ct.dp.ua.

Датою набрання чинностi нової редакцiї Умов обробки персональних даних є дата їх оприлюднення на сайтi ct.dp.ua. Ми обов’язково повiдомимо Вас про такi змiни.

Прийняття Вами нової редакцiї Умов обробки персональних пiдтверджується шляхом проставлення вiдповiдної вiдмiтки. У випадку неприйняття (непогодження) такої нової редакцiї просимо Вас припинити використання ct.dp.ua та нагадуємо, що Ви маєте право у встановленому законодавством порядку пред’явити вимогу про знищення Ваших персональних даних внесених у ct.dp.ua. Продовження використання ct.dp.ua пiсля набрання чинностi нової редакцiї Умов обробки персональних даних є належним пiдтвердженням їх прийняття та погодження у повному обсязi, без додаткових умов чи застережень, з урахуванням вiдповiдних змiн та доповнень до тексту цих Умов та надання нам вiдповiдних повноважень на обробку персональних даних.